श्यार्वी के यिगी जिन्ढा गो छुसुङ्ग

ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी श्यार्वी चिछोग नाङला श्यार्वी के यिगी जिन्ढा गो चुन वाई । छोक्पी ल्याखुङ नाराणटारला गोपेत ल्यारिम गोढिक क्यानी के यिगी जिन्ढा याङना शेर्पा भाषा कक्षा गो चुुुवु खेन्थोक विन्दु यिन् । ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी भाषा विभाग याङना के यिगकी दिछेन गो चुने श्यार्वी के सुङक्योप किरुला खाक्छेम्बु लाका ताङ ल्यारिम तिवा गोढिग कियी ढोप ल्यारिमकी कुढोन याङना ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी च्यिखाप स्योन्पा याङना भाषा विभाग प्रमुख किशोर श्यार्वी सुङसुङ ।
ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी दि श्यार्वी के यिगी जिन्ढा माहोङवाला श्यार्वा तिवा ज्युन वतु युलयुलला खुन ढोप खेलेन साङ क्यासुङ । चिछोगकी दि के यिग्गी जिन्ढाला आचार्य सोनाम श्यार्वा, सोनाम याङजी श्यार्वा, नुरु छेपाल श्यार्वा ताङ ल्हमु श्यार्वी गेकेनकी क्ष्योग्ने रोगरम किरु ह्याम्बु भाषा विभागकी टुङयिग पवन नुरु श्यार्वी ल्यारिम जिन्ख्योङ किरु रिम्बाला सुङसुङ ।
दुकराङ क्यानी ल्यारिमला च्योम्पालेक्सोकी सुङस्येत ज्योकिन् ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी चिख्याप स्योन्पा याङना उपाध्यक्ष ल्हेमी श्यार्वी श्यार्वि चिछोग नाङला दि ल्यारिम छासेराङ खाक्छेम्बु वतु तप्की ज्युकी ङिमाला दि ल्यारिम युल युलला ल्येप गोउ खाक्छे वतु सुङसुङ । दुकराङ क्यानी खोङकी के शिरुती तेरी सिसिन खाक्छेम्बु वतु तप्की दिला ल्यामु क्यानी लोप्ज्योङ कि गोउ सुङसुङ ।
ल्यारिमकी कुडोन याङना नेपाल बौद्ध महासंघकी कार्यकारी प्रमुख आचार्य सार्की श्यार्वी शेर्वी के यिग ल्यामु क्यानी ज्योङगु यिनसुङ सिसिन तेरी सिसिन गोमाला राङगी लिपी लोप गोउ खाक्छे वतु सुङसुङ । ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी के यिग्गी जिन्ढा छासेराङ खाक्छेम्बु ताङ फेनछेन्बो वतु तप्की दि जिन्ढा ल्यामु क्यान ढुप्सी सिन टाशी मोन्लाम बुलिन् श्यार्वी के यिग्गी पाठ्यक्रम ताङ मु मुला शेर्वी के यिग्गी गेकेन तिवालासाङ दिकी कोर्ला होजुङ÷ज्योङदारकी खाक्छे वतु सुङसुङ ।
ल्यारिमकी कुडोन चोवो ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी चिख्याप गेल्जे श्यार्वी श्यार्वी चिछोग नाङ तेरी सिसिन गोमाला मोलोक सामन्य बोलिचालिकी भाषा लोप गोउ खाक्छे वतु तप्की दि जिन्ढा गो चुवु सुङसुङ । माहोङवाला श्यार्वी के यिग्गी कोर्ला खाक्छेम्बु लाका ल्यारिम तिवा गो जु गोउ ताङ दिकी कोर्ला श्यार्वी चिछोग नाङला ज्युन वतु श्यार्वी के यिग्गी कोर्ला क्ष्याग्लेन नाङवतु खेन्पो, गेकेन, सरगोत्पा तेरीकी मुला टोङगु कोतुरकी ल्यारिम तिवा साङ गो चुने श्यार्वी के यार्गे छोपला ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी क्ष्योग्ने नरी राङगी ल्येगेन ज्योकु सङ खोङकी सुङसुङ ।
श्यार्वी के यिग्गी जिन्ढा तन्दी नेछुल्ल चिछोेग नाङला छासेराङ खाक्छेम्बु वाई । श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा राङगी लोप्ज्योङ तङ ल्यारिम नाछोगकी कोर्ला राङ युल क्युन ज्याङ जम्बुलिङकी लुङवा नाछोगला ढो गोउ तप्की ज्युकी ङिमाला श्यार्वी के तिवा ज्येन ढोई वाई । ति तप्की ह्याम्बु श्यार्वी चिछोगकी दि ल्यारिमकी चिछोग नाङला छासेराङ खाक्छेम्बु वाए ।

प्रकाशित मिति ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १९:४९