श्यार्वी चिछोग तङ ग्याङढाग

श्यार्वी चिछोग नाङला ग्याङ्ढागकी थोकला ल्हाप यिन् सिसिन याम्बा चिछोग सिसिन तिङला राङ वाई । ग्यालखापकी तेरी सिसिन खाक्छेम्बु, चौथो अंग याङना यान्लग् जिवाकी थोकला लङ्गु सरगोत्पा दोके लाका श्यार्वा तिवा माङ्पो सिना माङ्पो हुङ गोउ हरिङकी खाक्छे यिन् । श्यार्वा तिवा युल्कोरकी थोकला गोमाने ज्युन लाका कियी वान् वतु ताङ लाका याम्बा किरु तिराङ मिसिन ग्याङढाककी थोकला हारिङकी ङिमाला ङो थुपु क्याने वाई । हुतुङ राङ सिरु यिन सिसिन पयुल लुङ्वा जम्बुलिङला ङो स्ये जितु लाका श्यार्वी चिछोग नाङ्ने राङ क्याउ यिन्सिनाङ श्यार्वा तिवा ग्याङढागकी थोकला मेतु तप्की श्यार्वा तिवा हारिङ्गकी ङिमा सेग साङ तिङ्लाराङ खेल वाई ।
श्यार्वा तिवा तेरी काङ्ग्री चला देइ वान् वतु तप्की साङ दशा च्यिगने यम्बा दाशाला ढोपला तुछो वाङ्गी थोउ तप्की दुकराङ क्याने काङ्ग्रीकी दाशा नाछोगला देतु श्यार्वा मिमाङ तिवी रोङ्वी के मेसेउ तप्की साङ दि साङग्यूर टिकुला कले छ्युङने श्यार्वा तिवा तिङ्ला खेलु याङ्ना ग्याढागकी थोकला हुङ माथुपु यिन् । श्यार्वी चिछोग नाङला सङ्ग्यूर ताङ ग्याढगकी कोर्ला हाक को माथुपु तप्की साङ मिरा च्यिगचो ङिचोकी लाका कियी वासिनाङ्ग तिवाला साङ चिछोगकी रोगरम माविन्ने साङ ग्याढगकी थोकला ग्याढगकी नाङ्ला लाका किरु स्योनो तिवासाङ तुछो च्याई लाका क्यासिमा क्युन ज्योकु वाङ्गी गल् वाई । सरगोत्पकी थोकला लाका किरुला मर्चा ल्यामु जो मुथुपु याङ्ना म्यागु तप्की साङ चिछोग नाङ्गी स्योनु तिवी दिकी थोकला लाका किरु अला नासम मोतोङ्गी । चिला सिसिन श्यार्वी चिछोग ताङ श्यार्वी रिग्स्युङ छासेराङ्ग कोर्मु वतु तप्की सङ्ग्युर टिने तिराङ श्यार्वी चिछोग नाङ्गी रिग्स्युङ तिवा सुङ्क्योप कि मुथुपु तप्की श्यार्वी स्योन्नु मि लुङ्वा ढो गोन वाई ।
ति तप्की श्यार्वी स्योन्नु तिवाला सरगोत्पाकी नाङ्ला माङ्पो सिना माङ्पो जोपला श्यार्वी सरगोत्पा तिवाला दाशा च्यिगला धुम्ने सरगोत्पा तिवी व्यावसायिक थोप्ताङ, वाङक्ष, दुकराङ क्याने चिछोगकी स्याप्सीकी थोकला लाका किरु मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ श्यार्वा सारगोत्पा तिवाला प्रोत्साहन किरुला चिछोग नाङ्ला ल्यारिम तिवा गोढिग कियी हुङ गोकी । ज्युकी ङिमाला श्यार्वा तिवा सरगोत्पकी थोकला च्येई यिन्सिनाङ ल्हाक्पा वासिनाङ ग्यालखाप याङ्ना स्युङकी ल्हात्ये माक्या वाई । ग्यालखापकी ग्याढाग ताङ सारगोत्पा तिवी मुला दिकी नाङगी ठीम तिवा जो ल्हमु जोई वाउ तप्की ज्युकी ङिमाला मिरिग तिवीसाङ ग्याढागकी छोक्पा तिवा जाने मिडिया हाउस तिवा सञ्चालन कियी वान् वाई । तिकी नाङला खाक्छे क्याने श्यार्वी चिछोग नाङ्ला ल्हाप यिन् सिसिन् श्यार्वी लुङ्ठीन्, श्यार्वी ग्याङढाग छोक्पा, शेर्पा खबर तिवा सञ्चालन कियी वान् वाई ।
दुकराङ क्याने श्यार्वी चिछोग नाङ्गी श्यार्वा सरगोत्पा तिवा राष्ट्र मिडियाला साङ मिरा च्यिगचो ङिचोकी क्ष्यागलेन कियी वान् वाई । ति क्यासिनाङ गोमान्ये ज्युन सरगोत्पाकी थोकला लाका कियी वाउ श्यार्वी सरगोत्पा तिवी ज्युकी ङिमाला दिकी थोकला लाका किरु नासम ज्याकु मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ श्यार्वी स्यानो तिवाला टोङ्गु ताङ रोगराम किरु यिन् सिसिन ज्युकी ङिमाला श्यार्वा तिवासाङ ग्याढागकी थोेकला गोमाला हुङ थुप्की । श्यार्वी चिछोग नाङगी श्यार्वा सरगोत्पा तिवाला ल्यामु क्याने श्यार्वी गोठीत तिवी ठोङगु विन्ने रोगरम किरु यिन सिसिन तन्दी तुछोला श्यार्वा तिवा ग्याढागकी थोकला साङ गोमाला हुङ थुप्की । तन्दी तुछोला श्यार्वी चिछोगकी श्यार्वा मिमाङ्ग तिवासाङ लोप्ज्युङ्गकी थोकला गोमाला वतु तप्की गोमा किरु गोठीत तिवी सेसुङ्ग सिसिन युल्कोरकी मुमुला याम्बा दाशाला साङ लेप थुप्की । श्यार्वा तिवा ग्याङढागकी थोकला ल्यामु क्याने लाका कि थुप्सिमा तिराङ श्यार्वी चिछोग नाङला क्याउ खाक्छेम्बु लाका तिवा जम्बुलङ्गला हाक को जि थुप्की याङना ग्याढागकी थोकला गोमाला हुङ थुप्सीमा तिराङ श्यार्वी वाङ्क्षा, थोप्ताङ्ग तिवा सुङक्योप ताङ ख्याप्डा कि थुप्की । थुग्जिछे ।

प्रकाशित मिति २८ पुष २०७६, सोमबार १२:४९

सम्बन्धित समाचारहरु