सोनाम याङजी शेर्पा, सरगोत्पा/पत्रकार-पयुल ग्याल्खाप नाङला शेर्वा तिवा काङग्यूकी क्ष्योग्ला देयी वाउ मिरिग स्यिग यिन् । पयुलकी लोग्यू जम्बुलिङला ल्हाप यिन् सिसिना पयुल लो १९५३ ला पयुलकी तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा तङ न्युजिल्याण्डकी सर एडमण्ड हिलारीकी जम्बुलिङकी कङग्री थेन्बु च्यामोलोङमा ज्येक थर्सिमा तिराङ ङो स्येउ यिन् । ति तिराङ मिन्दा क्यानी श्येर्वा तिवा पृथ्यवी नाराण शाहाकी पयुल दाशा च्यिगला दुम्बु सिसिन गोमाला राङ स्यरखुम्बुकी दाशा नाछोगला देयी वान् वातु यिन् । शेर्वा तिवी गोमाला उन्नाइसौ शताब्दीला पयुल तङ तिव्बत पे की पर्ला च्युङ्गु मकला शेर्वातिवी पयुलकी छुरनेसुर तिब्बत मुला मक ग्यपु ताम्ङे शेर्पा मक्मीतिवाला नेपाल श्युङगी विन्दु ताम्रपत्रला टिने वेई दिकी काङ हाङ को थुप्की सिसिन श्यार्वा तिवासाङ गोमान्ये ज्युन छ्याप्सी स्योखा ताङ मकला साङ छोक्स्यू लानी गोमा क्याउ यिन् सिने हाक को थप्की ।

ति क्यासीनाङ श्यार्वा तिवा ज्युकी ङिमाला शेर्वा तिवा काङ्ग्री ज्येकु लाकाला माङ खाक्छे लानी गोमा क्याउ ताङ शेर्वा मिरिग तिवा नाङवी क्ष्यो चिउ तप्की राङ्गी वाङक्षा थोप्ताङकी कोर्ला मिला मेलोक्पा सि मुथुपु, क्यानी शेर्वा तिवी छ्याप्सी स्योखाला अला मोवा तेपा माविन्ये राङगी मिजी क्योगुला तिराङ नासाम ताङन्ये गोमा क्यासुङ । दिकी खेप्साङ ति पयुलकी रोङवा तिवी लानी शेर्वा तिवा छ्याप्सी स्योखान्ये तिङला ज्याङन्ये शेर्वा तिवी वाङक्ष्या थोप्ताङ तिवा कोले कोले क्यानी ठोनी गल् । ती क्यासिनाङ राणा शासनकी पर्ला साङ शेर्वा तिवा च्येयी चेयी याङ छ्याप्सी नाङला साङ वसिनाङ शेर्वा तिवी सिक्याउ दोके क्यानी ति नाङला श्यार्वा तिवी वाङ्क्षा थोप्ताङकी कोर्ला ङार क्यानी गोमा ति कि माथुप ।

ति तिराङ मिन्दा क्यानी पयुलकी सिदोन नाङला दाक्पु श्यार्वा मिरिगकी को माथुपु दोन्दाग चोवो ति शेर्वा तिवी दासातिवाला नेपालकी गेल्बु महेन्द्रकी १४ अञ्चल तङ ७५ जिल्ला जोने ति छोककी मिरिक मिमाङतिवाला फेका ग्यकु लाका क्याउ यिन । ज्युकला पयुलला मिमाङ्गकी वाङक्षा थोप्ताङकी कोर्ला पयुलला जनआन्दोलन ६२÷६३ दुकराङ क्यानी मिरिगकी ङोकोल ताङ स्युककी जोसा ल्येन्सी पयुल ग्याल्खाप नाङला लो वाङ्गी ङार क्यानी पयुलला पयुलकी चठीम नोपालको संविधान २०७४ ला जोप कोङफेल गाल् । संबिधानला संघीय नेपाल सिने सिक्यासिनाङ ति चठीम मिरिग तिवाथोक्ला हुङ माथुप । अन्तरिम संबिधानला वतु मिरिग तिवी वाङ्क्षा तिवा च्येनी चठीम ल्येसुङ । १४ प्रदेशन्ये च्येनी ७ प्रदेश जोसुङ । दि ङदेकी जोसा ल्येन्सी शेर्वा तिवा ङदे च्यिग ताङ सुमला फेका गल् ति क्यासिमा संघीय वोदेमन्ये सुर सङ शेर्वा विा प्रत्यक्षला ग्येल्ने हुङ माथुप वाई । सिरु राङ यिन्सी दि चठीमकी साङ श्यार्वा तिवी थोक्ला हुङ माथुप ।

दुकराङ क्यानी पयुलकी सिदोन नाङला दाक्पु श्यार्वा मिरिगकी को माथुपु दोन्दाग चोवो ति शेर्वी चिछोगकी तन्दा सगला साङ छ्याप्सी ताङ राङगी वाङक्षा, थोप्ताङ, ङोशीकी कोर्ला हाक को माथुपु साङ यिन् । शेर्वी गोडीत तिवी दिकी कोर्ला साम्क्षार ज्याकसुङ सिसिन शेर्वी चिछोगला गा मालङगू शेर्वी राङ शेर्वाला रोगराम मिकीउ, स्योखा च्यिगकी नाङला वतु शेर्वा तिवी क्याउ लाकाला स्योखा याम्बाला वतु शेर्वा तिवी रोगरम म्येतु तप्की साङ यिन् ।

ति तिराङ मिन्दा क्यानी पयुलकी सिदोन नाङला दाक्पु श्यार्वा मिरिगकी को माथुपु दोन्दाग ति पयुलकी छ्याप्सी नाङला वतु मिमाङ तिवी शेर्वा तिवी क्याउ लाका ल्यामु ल्हा माथुप्नी साङ यिन् । दि सिसिन गोमाला शेर्वा गोठित तिवी पयुलकी छ्याप्सीकी लोग्यूला लाका ल्यामु साङ वाङ्गी क्यान वाई । ति क्यासीनाङ तन्दी नेछुल्ला ल्हाप यिन् सिसिन पयुलकी गोठित तिवी शेर्वा तिवा गोमाला हुङ मिजिउला शेर्वा तिवी क्ष्योग्नेराङ विरोध कि चिने साङ शेर्वा तिवा गोमाला हुङ माथुपु यिन् ।

पयुलकी सिदोन नाङला दाक्पु श्यार्वा मिरिगकी को माथुपु दोन्दाग याङ माङमु वतु क्ष्योनी ति क्यासिनाङ तन्दा सग को माथुप्सीनाङ त ज्युकी ङिमाला चुक क्यानी गोमा कि थुप्की सिरु ती खाक्छे यिन् । तेरी सिसिन गोमाला याङ शेर्वी चिछोग नाङगला राङगी वाङ्क्षा थोप्ताङ ताङ छ्याप्सी स्योखाकी कोर्ला टोङगु कोतुरकी ल्यारिम तिवा गोढिग क्यानी दिकी कोर्ला खेन्थोक तेर गोकी । दुकराङ क्यानी छ्याप्सीला क्ष्याग्लेन नाङ वातु शेर्वी गोठित तिवा स्योखा चुकैला यिन्सीनाङ शेर्वा तिवी वाङक्षा थोप्ताङ ताङ ङोशीकी कोर्ला तेरी थिन्ने गोमा कि थुप गोकी ।

पयुलकी छ्याप्सीनाङला शेर्वा तिवा गोमाला हुङगुला तेरी सिसिन गोमाला पयुलकी संघीय सिक्यासिमा शेर्वा तिवी दाशा युल फेका जोउ तप्की ङदे च्यिग ताङ सुमला दाशा च्यिगला दुम्ने शेर्वा युल तिवा ङदे च्यिगकी नाङला ज्योक थुप गोकी । याङलुङ तिङक्ष्योगला पयुलकी सिदोन नाङला दाक्पु श्यार्वा मिरिगकी को माथुपु दोन्दाग की कोर्ला नासाम ताङन्ये शेर्वा गोठित, स्योनो तिवा दुकराङ क्यानी शेर्वा तिवा तेरी च्यिग्ढील क्यानी गोमा की थुप गोकी ।
थुग्जिछे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय